Kooskõlastamine (geodeedile)

Kooskõlastamiseks esitatav mõõdistustoimik koos topogeodeetilise alusplaaniga peab vastama Majandus- ja taristuminstri määrusele 17.04.2016.a. nr. 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”.

Juhul, kui koostatava topogeodeetilise uurimistöö piirkonnas ei ole Esmar Gaas OÜ-le kuuluvaid tehnovõrke ja paigaldisi, kooskõlastamise eest tasu ei võeta.

Enne topogeodeetile alusplaani kooskõlastuse vormistamist tuleb esitada terviklik uurimistoimiku dokumentatsioon läbivaatamiseks digitaalselt: seletuskiri koos tiitellehe ja sisukorraga PDF-formaadis, joonised PDF- ja DWG-formaadis. 

Nõuded digitaalselt esitatavale projektdokumentatsioonile leiate siit. Topogeodeetiliste uurimistööde kooskõlastamisel esitatavate materjalide komplekteerimisel lähtuda seal toodud põhimõtetest.

Topogeodeetilise alusplaani kontrollimise ja kooskõlastamise aluseks on kirjalikult esitatud allkirjastatud avaldus, mille blanketi leiate siit.

Kooskõlastustaotluse võib esitada ka vabas vormis, kuid see peab sisaldama taotluse vormis nõutud informatsiooni ning märget Esmar Gaas OÜ juhataja käskkirjaga (02.01.2013.a. nr. EG-13/02) tutvumise kohta. 

Mõõdistustoimiku dokumentatsioon ja kooskõlastustaotlus esitada digitaalselt allkirjastatult.

Taotlus koos mõõdistustoimiku dokumentatsiooniga saataprojekt@evg.ee. Materjalide e-posti tee edastamisel jälgige, et ühe e-kirja infomaht ei ületaks 20 MB.

Nõuetele vastavalt ning digitaalselt allkirjastatud ja e-posti teel esitatud topogeodeetilise alusplaani joonisel kujutatud Esmar Gaas OÜ-le kuuluvate tehnovõrkude asukoha kontrollimise kohta vormistatakse kooskõlastus digitaalselt, mis edastatakse taotlejale e-posti teel.

Kui mõõdistustoimiku materjale ei ole võimalik mingil põhjusel esitada digitaalselt allkirjastatult ja e-posti teel siis tuleb esitada mõõdistustoimiku materjalid paberkandjal. Kooskõlastuse vormistamisel esitada mõõdistustoimiku dokumentatsioon paberkandjal kahes eksemplaris, millistest üks jääb Esmar Gaas OÜ-le. Kooskõlastuse vormistamisel esitatav mõõdistustoimiku dokumentatsioon peab olema terviklik ning allkirjastatud kõigi kirjanurgas toodud isikute poolt.

Mõõdistustoimiku materjalid paberkandjal koos kooskõlastustaotlusega  võib kooskõlastuse vormistamiseks esitada:

  • posti teel, aadressile
Esmar Gaas OÜ
Rohuneeme tee 12
Haabneeme 74001
Viimsi;
  • Esmar Gaas OÜ klienditeenindusele.


Topogeodeetilise alusplaani kooskõlastus kehtib üks aasta.

Topogeodeetiliste alusplaanide kooskõlastamine Esmar Gaas OÜ poolt on tasuline teenus ning tasu suurusega on võimalik tutvuda siin.

Kui kooskõlastamiseks esitatud topogeodeetiliste uurimistööde toimik on puudulik, ei vasta esitatud nõuetele või avaldus kooskõlastuse saamiseks ei ole esitatud nõuete kohaselt on Esmar Gaas OÜ-l õigus keelduda topogeodeetilise alusplaani läbivaatamisest ja kooskõlastamisest.
Topogeodeetiliste alusplaanide kooskõlastamine toimub vastavalt Esmar Gaas OÜ juhataja korraldusele nr. EG-13/02 02.01.2013.a. Korralduse terviktekstiga võite tutvuda siin.