Müügilepingu tüüptingimused

ESMAR GAAS OÜ MAAGAASI MÜÜGILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED KODUTARBIJATELE

1. ÜLDSÄTTED

1.1. OÜ Esmar Gaas maagaasi müügilepingu üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) reguleerivad Gaasi müüki OÜ-lt Esmar Gaas (edaspidi Müüja) ostjale (edaspidi Ostja).

1.2. Maagaasi müügileping (edaspidi Leping) koosneb käesolevatest Üldtingimustest, poolte vahel vajadusel eraldi kokku lepitud eritingimustest (enne ja edaspidi Eritingimused) ja nende lisadest.

1.3. Eritingimustes võib kokku leppida Üldtingimustest erinevates tingimustes. Vastuolu korral Lepingu dokumentide vahel, kohaldatakse esmalt Eritingimustes, seejärel Eritingimuste lisades ja Üldtingimustes kokkulepitud tingimusi.

1.4. Lepingus defineerimata mõistete sisustamisel lähtutakse õigusaktides sätestatud tähendustest.

1.5. Üldtingimused kohalduvad kõikidele sõlmitavatele Lepingutele ja varem sõlmitud maagaasi müügilepingutele ja kokkulepetele.

2. GAASI TARNE

2.1. Müüja müüb Ostjale gaasivõrgu kaudu edastatavat maagaasi (enne ja edaspidi Gaas) Ostja poolt nimetatud tarbimiskoha või tarbimiskohtade tarbeks. Müüdava gaasi põhinäitajad on avaldatud Müüja veebilehel gaas.evg.ee.

2.2. Müüja poolt müüdud Gaas antakse Ostjale üle Ostja liitumispunktis ja müüdud Gaasikogus mõõdetakse vastavas mõõtepunktis vastavalt võrgulepingule.

2.3. Ostjal on õigus Lepingu kehtivuse ajal taotleda Lepingusse mõõtepunktide lisamist või eemaldamist Lepingust, esitades vastava taotluse Müüjale hiljemalt 14 päeva enne mõõtepunkti lisamist või eemaldamist Lepingust. Mõõtepunktide lisamise või eemaldamise ja selle tingimused lepivad pooled eraldi kokku.

3. BILANSIHALDUS

3.1. Müüja müüb Ostjale Gaasi avatud tarnena. Ostja delegeerib oma bilansivastutuse Müüjale ning Müüja teostab Ostja bilansihaldust.

3.2. Müüja tagab Ostja bilansi igal bilansiperioodil, milleks on 24-tunnine ajavahemik, mis algab kalendripäeva hommikul kell 7.00 ja lõpeb järgmise kalendripäeva hommikul kell 7.00 Eesti aja järgi, kui maagaasiseaduses ei ole sätestatud teisiti.

4. GAASI KOGUSE MÄÄRAMINE

4.1. Lepingu alusel ostetud ja müüdud Gaasi koguseks on kogu mõõtepunktis tarbitud Gaasi kogus.

4.2. Ostja mõõtepunktis tarbitud Gaasi kogus määratakse võrguettevõtja poolt maagaasiseaduse §-s 10² nimetatud andmevahetusplatvormi kaudu edastatud andmete alusel sõltumata sellest, kas Gaasi kogus on mõõdetud võrguettevõtja mõõteseadmega või määratud võrguettevõtja poolt õigusaktides või võrgulepinguga sätestatud korras. Kui Ostja ei nõustu võrguettevõtja poolt edastatud Gaasi koguse andmetega, peab Ostja vastava vaidluse lahendama võrguettevõtjaga ning vajadusel nõudma võrguettevõtjalt Müüjale esitatud andmete korrigeerimist.

4.3. Müüjal on õigus nõuda Ostja mõõtepunktide mõõtevahendite ja dokumenteeritud mõõteandmete õigsuse kontrollimist kohapeal. Müüja nõudmisel peab Ostja taotlema võrguettevõtjalt mõõtevahendite ja mõõteandmete õigsuse kontrollimist ning vea tuvastamisel andmete korrigeerimist. Juhul, kui Ostja ei esita sellekohast nõuet mõistliku aja jooksul, on Müüjal õigus esitada vastav nõue võrguettevõtjale Ostja nimel.

4.4. Kui võrguettevõtja korrigeerib Ostja tarbimisandmeid pärast arve esitamist, kajastab Müüja vastavad korrektsioonid järgmisel Ostjale esitataval arvel.

5. GAASI HIND

5.1. Gaasi hinna aluseks on börsihind (TTF1), millele lisandub Ostja tarbimismahu alusel kokkulepitud müügimarginaal.

5.2. Müügimarginaal lepitakse kokku Eritingimustes.

5.3. Gaasi hind on Ostja poolt Gaasi eest tasutav lõpphind, mis sisaldab käibemaksu ja teisi Lepingu sõlmimise ajal kehtivaid makse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega. Gaasi hind ei sisalda tasu võrguteenuse, aktsiisi ja muude võimalike tasude eest, mida tasutakse võrgulepingu alusel.

5.4. Müüjal on õigus igal ajal ühepoolselt ja ilma Ostja nõusolekuta muuta Gaasi hinda (st müügimarginaali), kui see on vajalik muutunud asjaolude arvesse võtmiseks (nt muudatused õigusaktides või konkurentsitingimustes, gaasituru arengust tingitud muutused, Ostja tarbimismahu oluline muutumine) või vajalik tulenevalt Müüja poolt gaasi müügi põhimõtete muutmisest, teatades sellest Ostjale vähemalt 1 kuu ette. Ostjal on õigus 14 kalendripäeva jooksul alates teate saatmisest Leping üles öelda, kui ta muudatusega ei nõustu.

5.5. Börsihinna muutumise tõttu Gaasi hinna perioodilist muutumist ei loeta Lepingu muutmiseks, sh ei kohaldata Üldtingimuste punkti 5.4.

6. ARVELDAMINE

6.1. Müüja esitab Ostjale arve iga perioodi kohta, mis algab kalendrikuu esimese bilansiperioodi algusega ja lõpeb kalendrikuu viimase bilansiperioodi lõpuga (enne ja edaspidi Arvestusperiood).

6.2. Müüja esitab Ostjale arve nii Lepingust kui ka võrgulepingust tulenevate nõuete eest. Sellisel juhul koosneb arve summa käesolevast Lepingust ja võrgulepingust tulenevatest nõuetest (edaspidi Arve summa) ning võrgulepingust tulenevatele nõuetele kohalduvad kõik arvega seotud Lepingutingimused, sh viivise ja tagatise nõudmist puudutavad tingimused.

6.3. Müüdava Gaasi kogused väljendatakse arvel kuupmeetrites ja kilovatt-tundides (kWh).

6.4. Müüja esitab Ostjale arve hiljemalt Arvestusperioodile järgneval 10. kalendripäeval või sellele järgneval esimesel tööpäeval.

6.5. Kui Ostja ei ole saanud Müüjalt arvet Arvestusperioodile järgnevaks 15. kalendripäevaks, peab ta Müüjat sellest teavitama.

6.6. Kui klient ei nõustu esitatud arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teavitab ta sellest arve esitajat enne maksetähtaja saabumist, põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral maksab klient aktsepteeritud osa vastavalt võrgulepingule. Arve esitaja kontrollib kliendi avaldust ja teatab talle kontrolli tulemustest 10 tööpäeva jooksul pärast teate kättesaamist. Kontrolli tulemuste alusel võib arve esitaja määrata hilisema maksetähtpäeva. Kui kliendi avaldus ei olnud põhjendatud, maksab klient tasumata summa koos viivisega.

6.7. Ostja tasub arve maksetähtpäevaks, mis on märgitud arvele. Tasumisel viitab Ostja arvel olevale viitenumbrile.

6.8. Arve loetakse tasutuks päeval, mil kogu Arve summa on laekunud arvel märgitud arvelduskontole.

6.9. Ostja poolt tasutud summast loetakse varem sissenõutavaks muutunud nõue tasutuks enne hiljem sissenõutavaks muutunud nõuet. Samaaegselt sissenõutavaks muutunud nõuete suhtes loetakse esmalt tasutuks sissenõudmiskulud ja viivised, seejärel võrgulepingust tulenevad rahalised kohustused (kui Müüja on esitanud ühisarve) ning viimasena Lepingust tulenevad muud rahalised kohustused.

6.10. Kui Ostjal tekib ettemaks, jätab Müüja selle tulevaste kohustuste katteks. Ettemaksult ei arvestata ega maksta intressi. Ostjal võlgnevuse puudumisel tagastab Müüja Ostjale ettemaksu 5 tööpäeva jooksul Ostja sellekohase avalduse kättesaamisest arvates. Lepingu lõppemisel võlgnevuse puudumisel tagastab Müüja Ostjale ettemaksu 5 tööpäeva jooksul pärast viimase Arvestusperioodi eest arve esitamist.

6.11. Kui Ostja ei tasu arvet tähtaegselt, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt tasumata Arve summalt viivist 0,06% päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja viivisearvestus lõpetatakse Arve summa täielikult laekumise päeval.

7. VASTUTUS

7.1. Pooled teavitavad teineteist viivitamatult kõigist asjaoludest, mis takistavad või võivad mõjutada Lepingu täitmist.

7.2. Pooled vastutavad Lepingus sätestatud kohustuste mittenõuetekohase täitmise või täitmatajätmise eest.

7.3. Juhul, kui Ostja on rikkunud Lepingut, on Müüjal õigus omal valikul rakendada koos või eraldi järgmisi meetmeid:

7.3.1. lühendada ühepoolselt maksetähtaega kuni 3 tööpäevani, kajastades uue maksetähtaja arvel;

7.3.2. nõuda täitmise tagatist, st nõuda tagatistasu, käendust, pangagarantiid vms;

7.3.3. katkestada Ostja gaasivarustus vastavalt õigusaktides sätestatule, kusjuures gaasivarustuse katkestamise ja taastamisega seotud kulud kannab Ostja;

7.3.4. rakendada muid õigusaktidest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

7.4. Müüjal on õigus Üldtingimuste punktis 7.3 nimetatud meetmeid rakendada ka juhul, kui Ostja suhtes esitatakse pankrotihoiatus või pankrotiavaldus või alustatakse pankrotimenetlust, samuti juhul, kui muude asjaolude alusel on Müüjal põhjendatult alust arvata, et Ostja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.

7.5. Ostja poolt antud tagatisega on tagatud kõik Lepingust tulenevad olemasolevad ja tulevikus tekkivad nõuded. Müüjal on õigus Lepingust tulenevad nõuded tagatise arvel rahuldada. Tagatise kasutamise otsustab ja tagatise suuruse, liigi ja vormi valib Müüja, seejuures ei tohi tagatise suurus ületada kolme Arvestusperioodi hinnangulist Arve summat.

7.6. Müüjal on õigus tagatistasu hoida kuni Lepingu lõppemiseni. Lepingu lõppemisel võlgnevuse puudumisel tagastab Müüja Ostjale tagatistasu 5 tööpäeva jooksul pärast viimase Arvestusperioodi eest esitatud arve täielikku tasumist. Kui Ostja on viimase 12 kuu jooksul oma lepingujärgseid kohustusi korrektselt täitnud, võib Ostja ka Lepingu kehtivuse ajal taotleda tagatistasu tagastamist, millega nõustumisel tagastab Müüja Ostjale tagatistasu 3 tööpäeva jooksul Ostja sellekohase avalduse kättesaamisest arvates. Tagatistasult ei arvestata ega maksta intressi.

7.7. Pooled on kohustatud Lepingu täitmisel toimima nii, et oleks välistatud kahju tekitamine teisele poolele. Kui üks pooltest oma tegevusega põhjustab siiski teisele poolele kahju, hüvitab kahju tekitaja üksnes teisele poolele tekitatud otsese varalise kahju, saamata jäänud tulu ei hüvitata. Müüja vastutus ei ületa 3 kuu Gaasi koguse maksumust, kusjuures ühe kuu maksumuseks loetakse viimase 12 kalendrikuu jooksul müüdud Gaasi maksumuse aritmeetiline keskmine ühe kuu kohta või nimetatud andmete puudumisel Lepingu kehtivuse jooksul müüdud Gaasi maksumuse aritmeetiline keskmine ühe kuu kohta. Käesolevas punktis toodud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti juhul, kui vastavalt kohalduvatele õigusaktidele, ei saa sellist vastutust piirata või välistada.

7.8. Lepingus sätestatud kohustuste mittenõuetekohane täitmine või täitmatajätmine ei too kaasa poole vastutust, kui see on tingitud vääramatu jõu vahetust mõjust. Finantsiline suutmatus täita rahalisi kohustusi ei ole reeglina vabandatav vääramatu jõu alusel, sõltumata finantsilise suutmatuse põhjustanud asjaolu iseloomust.

7.9. Pool, kelle Lepingust tulenevate kohustuste täitmine on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, teavitab esimesel võimalusel teist poolt vääramatu jõu asjaolude esinemisest ning selle mõju ulatusest ja eeldatavast kestvusest. Pooled võtavad tarvitusele kõik mõistlikud abinõud vääramatu jõu tagajärgede minimeerimiseks ja ületamiseks ning edastavad neil teada oleva teabe vääramatu jõu asjaolude ulatuse ja kestvuse kohta viivitamatult teisele poolele.

8. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE

8.1. Leping kehtib alates päevast, mil mõlemad pooled on Lepingu allkirjastanud.

8.2. Leping kehtib tähtajatult või kuni Eritingimustes kokku lepitud Lepinguperioodi lõpuni.

8.3. Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel või muudel Lepingus või seaduses ettenähtud alustel.

8.4. Füüsilisest isikust Ostja võib sidevahendi teel või väljaspool äriruume sõlmitud Lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 kalendripäeva jooksul. Taganemistähtaeg hakkab kulgema Lepingu sõlmimise päevast. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Ostjal enne taganemistähtaja lõppu esitada Müüjale taganemisavaldus Müüja veebilehel märgitud kontaktidel.

8.5. Tähtajalise Lepingu korral võib Müüja hiljemalt 1 kuu enne Lepinguperioodi lõppu esitada Ostjale pakkumuse järgmise perioodi Gaasi hinna ja müügitingimuste kohta. Juhul, kui Ostja ei teata Müüjale pakkumusega mittenõustumisest 14 kalendripäeva jooksul pakkumuse saamisest, siis pikeneb Leping pakkumuses toodud hinna ja tingimustega pakkumuses märgitud perioodiks, kui Müüja on sellest pakkumuse esitamisel teavitanud.

8.6. Juhul, kui Lepingu kehtivusaja jooksul kehtestatakse avaliku võimu või kolmandate isikute poolt täiendavaid või muudetakse olemasolevaid Gaasi müügiga seotud makse, tingimusi või tasusid, sh süsteemihalduri tingimusi või tasusid, mis panevad Müüjale täiendavaid rahalisi kohustusi või mille tõttu ilmneb vastuolu õigusaktide või Gaasi süsteemihalduri tingimuste ja Lepingu tingimuste vahel, siis on Müüjal õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi, sh kokku lepitud Gaasi hinda ja hinnastamise põhimõtteid ulatuses ja viisil, mis on vajalik toimunud muudatuse arvesse võtmiseks, edastades sellekohase teate Ostjale vähemalt 1 kuu enne muudatuste jõustumist.

8.7. Müüjal on õigus ühepoolselt ja ilma Ostja nõusolekuta muuta Üldtingimusi või kehtestada uued Üldtingimused, kui see on vajalik muutunud asjaolude arvesse võtmiseks (nt muudatused õigusaktides või

konkurentsitingimustes, gaasituru arengust tingitud muutused) või vajalik tulenevalt Müüja poolt Gaasi müügi põhimõtete muutmisest.

8.8. Üldtingimuste muutmisel või uute Üldtingimuste kehtestamisel avalikustab Müüja uued Üldtingimused oma veebilehel ja edastab sellekohase teate Ostjale vähemalt 1 kuu enne Üldtingimuste muudatuste või uute Üldtingimuste jõustumist. Ostjal on õigus 14 kalendripäeva jooksul alates teate saatmisest Leping üles öelda, kui ta muudatusega ei nõustu.

8.9. Seaduses ja Üldtingimustes ettenähtud korras avaldatud Üldtingimuste muudatused või uued üldtingimused loetakse Lepingu lahutamatuks osaks ja kehtivad ka enne muudatuste kehtima hakkamist sõlmitud Lepingute suhtes. Hiljem jõustunud üldtingimused asendavad või muudavad varem Lepingu osaks olnud üldtingimusi või muid tüüptingimusi.

9. LEPINGU LÕPPEMINE

9.1. Leping lõpeb:

9.1.1. tähtaja möödumisel;

9.1.2. poolte kirjalikul kokkuleppel;

9.1.3. Lepingu ülesütlemisel Lepingus või õigusaktides sätestatud alustel ja korras;

9.1.4. võrgulepingu lõppemisel, kui õigusaktides on selline alus ette nähtud;

9.1.5. õigusaktis ettenähtud muul alusel;

9.1.6. juriidilisest isikust kliendi lõppemisel, v.a juhul, kui Leping on üle antud juriidilise isiku õigusjärglasele.

9.2. Füüsilisest isikust Ostja surma korral Leping ei lõpe, vaid läheb üle isikule, kes päris tarbimiskoha.

9.3. Ostjal on õigus Leping igal ajal üles öelda, esitades ülesütlemisavalduse Müüjale vähemalt 14 kalendripäeva ette, tingimusel et Lepingust tulenevad Ostja kohustused on täidetud.

9.4. Lepingu ülesütlemisavalduse esitamise hetkeks tähtaegselt tasumata arved kohustub Ostja tasuma 14 kalendripäeva jooksul ülesütlemisavalduse esitamisest. Kui Ostja nimetatud tähtaja jooksul võlgnevust ei tasu, jääb leping kehtima kuni Ostja poolt võlgnevuse täieliku tasumiseni.

9.5. Müüjal on õigus Leping üles öelda, kui:

9.5.1. Ostja on Lepingut oluliselt rikkunud. Kui Müüja on andnud rikkumise kõrvaldamiseks täiendava tähtaja, on Müüjal õigus Leping üles öelda alles pärast mõistliku täiendava tähtaja möödumist, seejuures ei ole Müüjal täiendava tähtaja andmise kohustust, kui täiendava tähtaja andmine pole õigusaktide kohaselt nõutav;

9.5.2. tarbijapaigaldis on võõrandatud ning Ostjal puudub selle kasutamiseks õiguslik alus;

9.5.3. Ostja mõõtepunktis on gaasivarustus katkestatud enam kui 3 kuud;

9.5.4. Ostja suhtes esitatakse pankrotihoiatus või pankrotiavaldus või alustatakse pankrotimenetlust, samuti juhul, kui muude asjaolude alusel on Müüjal alust arvata, et Ostja on muutunud maksejõuetuks või võib lähiajal maksejõuetuks muutuda või et Ostja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt;

9.5.6. esineb mõni muu õigusaktides või Lepingus nimetatud alus.

9.6. Ostjapoolseks oluliseks Lepingurikkumiseks loetakse muuhulgas järgmisi juhtumeid:

9.6.1. Ostja on arve tasumisega hilinenud viimase 12 kalendrikuu jooksul rohkem kui 3 korda üle 7 kalendripäeva või ühe korra üle 30 kalendripäeva järjest või kui võlgnevuse summa ületab eelneva 12 kalendrikuu keskmist 2 kuu Gaasi koguse maksumust mistahes ajahetkel;

9.6.2. Ostja ei anna müüja nõutud täitmise tagatist 7 kalendripäeva jooksul vastava nõude saamisest;

9.6.3. Ostja on tarbinud Gaasi ebaseaduslikult;

9.6.4. Ostja rikub maagaasi tarbijale õigusaktidest tulenevat kohustust.

9.7. Lepingu ülesütlemisel Üldtingimuste punktis 9.5 toodud alustel esitab Müüja Ostjale Lepingu ülesütlemisavalduse vähemalt 7 kalendripäeva ette, kui Lepingus või õigusaktides ei ole ette nähtud muud etteteatamistähtaega. Üldtingimuste punktides 9.5.1, 9.5.2 ja 9.5.4 nimetatud juhtudel on Müüjal õigus Leping üles öelda etteteatamistähtaega järgimata, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

9.8. Müüjal on õigus tähtajatu Leping igal ajal üles öelda, esitades ülesütlemisavalduse Ostjale 30 kalendripäeva enne Lepingu lõppemist.

9.9. Kui Ostja poolt Lepingu ülesütlemisel jääb võrguleping kehtima, siis lõpeb Leping kalendrikuu viimase bilansiperioodi lõppemisel. Kui Lepingu ülesütlemisavaldus esitatakse või Lepingu lõppemise eeldused täidetakse vähem kui 14 kalendripäeva enne uue kalendrikuu algust, lõpeb Leping ülesütlemisavalduse esitamise või Lepingu lõppemise eelduseks olevate tingimuste täitmise kuule järgneva kalendrikuu viimase bilansiperioodi lõppemisel, v.a õigusaktides sätestatud juhtudel.

9.10. Lepingu lõppemisel lõpeb Müüja poolt Gaasi üleandmine ja müük Ostjale. Juhul, kui Ostja võrguühendust pärast Lepingu lõppemist ei katkestata ning jätkab Gaasi kasutamist, ei kasuta Ostja Müüja Gaasi lepingulisel alusel.

9.11. Lepingu lõppemisel mis tahes põhjusel kohaldatakse ka pärast Lepingu lõppemist neid Lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast Lepingu lõppemist.

10. TEATED

10.1. Lepinguga seotud teated edastatakse teisele poolele Lepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud informeerima teist poolt viivitamatult. Kui Lepingu kehtivusaja jooksul on poole kontaktandmed muutunud ning ta ei ole sellest teist poolt informeerinud, loetakse teade poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud kõige viimastel poole poolt teatatud kontaktandmetel. Müüja kontaktandmete muutumisest teavitamiseks loetakse ka vastava informatsiooni avaldamist veebilehel.

10.2. Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, loetakse vahetut õiguslikku tagajärge kaasatoov teade, eelkõige rahalisi nõudeid või kohustusi tekitav või Lepingu kehtivust mõjutav teade, kohaselt esitatuks, kui see on esitatud kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud vorm.

10.3. Müüjal on õigus teateid esitada ka koos Ostjale väljastatava arvega ning vastava arve alusel makse tegemisel loetakse, et Ostja on teate kätte saanud.

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

11.1. Müüja tagab Ostja isikuandmete töötlemise vastavuses kehtivate õigusaktidega ning Müüja poolt rakendatavate isikuandmete kasutamise põhimõtetega, mis on kättesaadavad Müüja veebilehel.

11.2. Maksehäirete esinemisel edastab Müüja andmed Ostja kohta (nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel, võlgnevuse info) võlahaldusega tegelevale lepingupartnerile (sh Creditinfo Eesti AS-ile), kes avaldab Ostja andmed võimaldamaks kolmandatel isikutel hinnata Ostja krediidivõimelisust või saamaks infot muul sarnasel eesmärgil. Maksehäireregistris on kõnealused isikuandmed kättesaadavad kuni 3 aasta jooksul arvates kliendi poolt kohustuse täitmisest.

12. LÕPPSÄTTED

12.1. Lepingule ja sellega seotud dokumentidele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

12.2. Kõik pooltevahelised vaidlused, mis tulenevad Lepingust või on sellega seotud, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui selliseid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse need kohtus vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Juhul kui Ostja asub pärast lepingu sõlmimist elama välisriiki või kui Ostja elukoht ei ole hagi esitamisel teada, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Eelnimetatu ei välista poolte õigust esitada avaldus maksekäsu kiirmenetluses vastavalt nimetatud menetluse kohta sätestatud kohtualluvusele.

12.3. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus maagaasiseadusega või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

12.4. Ostja võib Lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel, pöörduda kaebusega tarbijakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.

--

1 „TTF“ on väljaande „Argus European Natural Gas“ poolt Arvestusperioodile eelneva kalendrikuu viimasel tööpäeval avaldatud „TTF front month“ indeks, või seda asendav indeks. Seega Gaasi hind muutub iga kuu sõltuvalt börsihinnast.