Tarbimisleping

Tarbija ja Esmar Gaas OÜ vahelise suhte aluseks on allkirjastatud võrguteenuse kasutamise leping.       Lepingus määratletakse lepingupoolte kohustused ja õigused. Tarbimislepingu lahutamatuteks osadeks on lepingu tüüptingimused ja piiritlusakt. Ühes tarbimiskohas on korraga kehtiv ainult üks võrguteenuseleping.

Tarbimist ilma allkirjastatud lepinguta ja/või ilma arvestita, loetakse OMAVOLILISEKS TARBIMISEKS.

Tarbimislepingu sõlmimine

Tarbimislepingu sõlmimiseks palume täita avaldus ja saata:

 • elektrooniliselt   gaas@evg.ee
 • postiga aadressile   Rohuneeme tee 12, Haabneeme, Viimsi vald 74001 Harju maakond

Avaldusele palume lisada:

 • omandit või valdust tõendav dokument (väljavõte Kinnistusraamatu päringusüsteemist)
 • volikiri (kui kinnistul on kaasomanikke või kui omanik(ud) soovivad esindajaks kolmandat osapoolt
 • kinnistu üleandmise/vastuvõtmise aktil fikseeritud näit

Tarbimisleping sõlmitakse:

 • kinnistu omaniku või omaniku poolt volitatud isikuga volikirja alusel
 • kliendiga, kelle kinnistu on ühendatud väljaspool kinnistut asuva Esmar Gaas OÜ kuuluva gaasitorustikuga.

Lepingu sõlmimisega kaasneb kohustus leppida kokku aeg Esmar Gaas OÜ järelevalveinspektoriga gaasimõõdusõlme ülevaatamiseks.

Tarbimislepingu lahutamatuks osaks on piiritlusakt, millele märgitakse liitumispunkt Esmar Gaas OÜ torustike ja kinnistule kuuluvate torustikega ja lepingu tüüptingimused.

Tarbimislepingu muutmine

Tarbimislepingut saab muuta ainult osapoolte nõusolekul.

Klient on kohustatud kirjalikult informeerima Esmar Gaas OÜ klienditeenindust järgmistel juhtudel:

 • kinnistu omandisuhte muutumisel
 • kinnistu piiride muutumisel
 • ehitise lammutamisel
 • kinnistu kasutusotstarbe muutumisel

Tarbimislepingu lõpetamine

Tarbimisleping lõpetatakse kliendi kirjaliku avalduse alusel.  Lepingu lõpetamisest peab lepingu sõlminud isik ette teatama vähemalt 15 tööpäeva.

Peale avalduse laekumist võetakse klindiga ühendust ja lepitakse kokku viis teenuse osutamise lõpetamiseks (lõppnäidu fikseerimine, vajadusel maakraani sulgemine).

Teenusleping lõpetatakse pärast lõpparve tasumist Esmar Gaas OÜ arvelduskontole. Seejärel saab uus omanik sõlmida tarbimislepingu vt Tarbimislepingu sõlmimine.