Tüüptingimused

1. LEPINGU ESE

1.1. Lepingu esemeks on Müüja gaasijaotusvõrgu kaudu Ostjale tarnitav maagaas (edaspidi nimetatud Gaas). Gaas loetakse Müüja poolt üleantuks ja Ostja poolt vastuvõetuks liitumispunktis (vt p 1.3). Läbides liitumispunkti läheb gaasi omandiõigus Müüjalt üle Ostjale.

1.2. Käesoleva Lepinguga seotud Müüjat ja Ostjat nimetatakse edaspidi koos Poolteks.

1.3. Lepingu lisaks oleva Piiritlusaktiga määratakse ära Poolte omandis, vastutusel ja teenindada oleva gaasitorustiku piir ning liitumispunkt.

2. MÜÜGIHIND

2.1. Gaasi müügihind on Müüja poolt kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

2.2. Müüjal on õigus muuta hinnakirja, kusjuures hinnakirja muutmine peab õigusaktides ettenähtud juhtudel ja ulatuses olema kooskõlastatud või kinnitatud Konkurentsiameti poolt.

2.3. Gaasi müügihinna muutustest teavitab Müüja Ostjat massiteabevahendite kaudu vastavalt õigusaktidega kehtestatud etteteatamisajale (Lepingu sõlmimise hetkel on etteteatamise aeg 1 kuu). 

3. GAASIKOGUSE MÕÕTMINE

3.1. Ostja poolt tarbitud Gaasi kogust arvestatakse gaasiarvesti näidu alusel.

3.2. Arvestuskuu gaasikulu arvestuse aluseks oleva mõõtevahendi näidu fikseerib Ostja ja edastab fikseeritud näidu Müüjale e-posti aadressile või telefoni teel. 

3.3 Kui kinnistu omanik ei ole edastanud kuluarvesti näitu lepingus ettenähtud tähtajaks, siis arvestatakse tarbimist võrdeliselt eelmise aasta 1 kuu keskmise tarbimisega.

3.4. Gaasiarvesti kuulub Ostjale ja asub Lepingus märgitud tarbimiskohas. Gaasiarvesti peab olema Müüja esindaja poolt plommitud.

3.5. Gaasi tarne alustamise aeg ja gaasiarvesti tehnilised andmed, gaasiarvesti plommimine ning algnäit fikseeritakse kirjalikult Poolte vahel Aktiga.

3.6. Gaasiarvesti vigastustest, riketest, kahjustusest, hävimisest, kaotsiminekust või kahtlusest näidu õigsuses teavitab Ostja koheselt Müüjat.

3.7. Gaasiarvesti remondi ja taatlemise ajaks tuleb paigaldada asendusarvesti või lepitakse Poolte vahel kokku muu Gaasi koguse arvestamise meetod.

3.8. Ostja on kohustatud lubama Müüja esindajal kontrollida gaasiarvestit ja selle näitu eelnevalt kokkulepitud ajal. 

4. GAASI EEST TASUMINE

4.1. Müüja poolt esitatud arvel on näidatud tarbitud Gaasi kogus kuupmeetrites ja kilovatt-tundides, ühiku maksumus ja hind ning laekumiste hetkeseis.

4.2. Arve tasumisel kasutab Ostja arvel märgitud viitenumbrit.

4.3. Maksetähtaja ületamisel on Müüjal õigus rakendada viivist 0,05% iga viivitatud päeva eest. Viivist ei rakendata, kui Ostja ei ole temast olenemata põhjustel saanud arvet või ei ole saanud seda õigeaegselt või esitatud arve on ebaõige.

4.4. Lepingu lõpetamisel või lõppemisel on Ostja kohustatud tasuma tarbitud Gaasi koguse eest Lepingu lõpetamise hetkel fikseeritud näiduni.

4.5. Omavoliliselt tarbitud Gaasi eest esitab Müüja arve Ostjale vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud seadusandlusele (maagaasiseadus §25). 

5. MÜÜJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

5.1. Müüjal on kohustus:

5.1.1. tagada Ostjale liitumispunktis Lepingus kokkulepitud koguse ja rõhuga lõhnastatud Gaas;

5.1.2. märgistada liitumispunkt märketulba või –tahvliga;

5.1.3. kindlustada Ostja nõudel Gaasi tarne katkestamine hädaolukorras. Hädaolukord on ootamatu sündmus, mis võib kahjustada/on kahjustanud gaasivarustussüsteemi töökindlust ja/või ümbritseva piirkonna ohutust;

5.1.4. anda Ostjale teavet arvlemise seisu ja andmete kohta;

5.1.5. teatada Ostjale oma ärinime ja muude rekvisiitide muutumisest.

5.2. Müüjal on õigus:

5.2.1. hädaolukorras peatada Gaasi tarne, teavitades sellest Ostjat parimal võimalikul viisil. Müüja peab tegutsema nii, et hädaolukorrast tingitud tarnekatkestus oleks võimalikult lühiajaline; 

5.2.2. osutada Ostjale maagaasi ostu-müügi teenust Lepingus kokkulepitud tingimustel;

5.2.3. nõuda Ostjalt Gaasiga varustamise katkestamise ja taasühendamisega seotud kulude tasumist, kui Gaasi tarne oli katkestatud Ostja nõudel;

5.2.4. Lepingust tulenevad õigused ja kohustused kogumis kolmandale isikule üle anda.

6. OSTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

6.1. Ostjal on kohustus:

6.1.1. tasuda tarbitud Gaasi koguse eest Lepingus kokkulepitud tingimustel;

6.1.2. fikseerida gaasiarvesti näit hinna muutumise päeval ja edastada see Müüjale 3 (kolme) tööpäeva jooksul;

6.1.3. teatada Müüjale täiendavate gaasitarvitite paigaldamisest või olemasolevate gaasitarvitite demonteerimisest tarbimiskohas;

6.1.4. säilitada liitumispunkti märgistatus ja tagada juurdepääs liitumispunktile. Märgistatuse hävimisel / kadumisel teatama sellest koheselt Müüjale.

6.1.5. tagada gaasiarvesti paigaldamine, nõuetekohane kontroll ja taatlemine;

6.1.6. tagada tarbimiskohas paiknevate gaasipaigaldiste ohutu kasutamine nii, et ei tekiks ohtu inimestele ja varale ning ümbritsevale keskkonnale;

6.1.7. teavitada Müüjat kinnistu omaniku ja/või arvestuse ja arvlemise aluseks olevate andmete muutumisest.

6.2. Ostjal on õigus:

6.2.1. nõuda Müüjalt hädaolukorras Gaasi tarne katkestamist vastavalt tehnilistele võimalustele;

6.2.2. saada Müüjalt informatsiooni kehtiva Gaasi müügihinna, kvaliteedi, arvlemise seisu ja gaasikatkestuste kohta.

7. GAASI TARNE KATKESTAMINE

7.1. Müüjal on õigus katkestada Gaasi tarne Ostjale: 

7.1.1. ette teatamata, kui on ohustatud inimeste elu, tervis, vara või kekskkond;

7.2. viivitamata, kui Ostja tarbib Gaasi omavoliliselt, on rikkunud gaasiarvestit või takistab muul viisil tarbitava Gaasi mõõtmist (maagaasiseadus §26);

7.3. teavitades eelnevalt Ostjat 7 (seitse) kalendripäeva ette, ajavahemikus 1.oktoober kuni 1.mai  90 (üheksakümmend) päeva möödumisel teate saamisest

7.3.1. kui Ostja gaasipaigaldised halvendavad teiste tarbijate Gaasiga varustamist või gaasivõrgu tehnilisi parameetreid; 

7.3.2. on takistatud võrguettevõtja ligipääs tarbija omandis või valduses oleval territooriumil asuvale mõõtesüsteemile selle kontrollimiseks või asendamiseks või tarbijapaigaldise käitamiseks vajalike tööde tegemiseks;

7.3.3 on rikutud käesolevas Lepingus või Küttegaasi ohutuse seaduses sätestatud tingimusi.

7.4. ajutiselt katkestada või vähendada Gaasi tarnet, kui see on vältimatu gaasijaotusvõrgu ja gaasiseadmete korrashoiuks või uue tarbija ühendamiseks. Gaasi tarne planeeritud katkestamisel tegutseb Müüja nii, et katkestus on võimalikult lühiajaline ja häirib võimalikult vähe tarbijaid.

7.5. Käesoleva Lepingu punktis 7.3.1. kuni 7.3.3. sätestatud põhjustel katkestatud võrguühendus ja gaasivarustus taastatakse pärast seda, kui tarbija on tasunud katkestamis- ja taasühendamiskulud.

8. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPETAMINE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Leping jõustub allakirjutamise momendist ja kehtib Lepingus märgitud tähtajani. Kui tähtaega pole märgitud, siis tähtajatult kuni Lepingu ülesütlemiseni või lõppemiseni muul alusel.

8.2. Leping tühistab kõik Poolte vahelised varasemad kokkulepped Gaasi tarne kohta Lepingus nimetatud tarbimiskoha suhtes.

8.3. Lepingu lõpetamise päevale eelnev kuupäev on Ostja viimane Gaasi tarbimise päev, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

8.4. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused tuleb Poolte vahel lahendada läbirääkimiste teel. Mitteõnnestumise korral lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.

8.5. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.