Võrguteenuse tüüptingimused

ESMAR GAAS OÜ MAAGAASI VÕRGUTEENUSE OSUTAMISE LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Esmar Gaas OÜ (äriregistri kood 12260924; aadress: Rohuneeme tee 12, 74001 Haabneeme, Harjumaa; e-post: gaas@evg.ee; telefon: 6 000 785; veebileht: www.evg.ee) maagaasi võrguteenuse osutamise lepingu tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad maagaasi jaotusteenuse (edaspidi Võrguteenuse) osutamist Esmar Gaas OÜ (edaspidi Müüja) poolt tarbijale (edaspidi Ostja).

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Tüüptingimusi, kooskõlastades ja avalikustades uued Tüüptingimused seaduses sätestatud korras. 1.3. Tüüptingimused muutuvad võlaõigusseaduses ettenähtud juhtudel ja korras müügilepingu (edaspidi Leping) lahutamatuks osaks.

2. MÕISTED

2.1. Lepingus ja Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

arvestuskuu on ajavahemik, mis algab kuu esimese päeva hommikul kell 9.00 ja lõpeb järgmise kuu esimese päeva hommikul kell 9.00 vööndiaja järgi;

gaasiarvesti on mõõtevahend küttegaasi koguse mõõtmiseks, mõõtmistulemuste salvestamiseks ja esitamiseks;

liitumispunkt on võrgu ja tarbijapaigaldise ühenduskoht;

maagaas on gaasitorustike kaudu ülekantav ja jaotatav metaanirikas looduslik küttegaas;

prognoosarve on arve, mille Müüja esitab tarbimisprognoosi alusel;

tarbimiskoht on koht, kus ostja tarbib või saab tarbida gaasi ja võrguteenust;

võimsus on ajaühikus läbi mõõteseadme voolanud gaasi kogus (m3/h);

võrguteenus on võrgu kaudu gaasi jaotamise teenuse osutamine Ostjale;

võrguteenuse müük on võrguteenuse eest arvlemise korraldamine;

võrguühendus on alaline gaasi voolu võimalus võrguettevõtja võrgust tarbija gaasipaigaldisse või teise võrku;

võrk on gaasitorustike ja nendega seotud ehitiste kohtkindlalt ehitatud talituslik kogum, mis on vajalik gaasi jaotamiseks, kusjuures võrku kuuluvaiks ei loeta tarbijapaigaldisi ega seadmeid.

leppetingimustel on gaasi temperatuur 20*C ja gaasi absoluutne rõhk 1,01325 baari. Gaasi koguse energiaühikutesse (kWh) teisendamine toimub võrguettevõtja poolt ja õigusaktiga sätestatud korras.

3. VÕRGUTEENUSE OSUTAMINE

3.1. Müüja sõlmib Ostjaga Võrguteenuse osutamiseks Lepingu.

3.2. Käesoleva Lepinguga seotud Müüjat ja Ostjat nimetatakse edaspidi koos Poolteks.

3.3. Lepingu lisaks oleva piiritlusaktiga määratakse ära Poolte omandis, vastutusel ja teenindada oleva gaasitorustiku piir ning liitumispunkt, mille Müüja märgistab märketulba või -tahvliga.

3.4. Võrguettevõtja tagab võrguga liitunud Ostjale võrguühenduse alalise kasutamise ning maagaasi jaotamise liitumispunktini tüüptingimustes Lepingus sätestatud tingimustel.

3.5. Võrguettevõtja fikseerib Lepingus võrguühenduse maksimaalse lubatava võimsuse (m³/h).

4. VÕRGUTEENUSE OSUTAMISE KVALITEEDINÕUDED

4.1. Võrguettevõtja tagab Ostja liitumispunktis gaasi tarbimisrežiimi vastavalt sõlmitud Lepingule.

5. ARVLEMINE

5.1. Võrguteenuse müügihind on Müüja poolt kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

5.2. Müüjal on õigus muuta hinnakirja, kusjuures hinnakirja muutmine peab olema kooskõlastatud või kinnitatud õigusaktides ettenähtud juhtudel ja ulatuses Konkurentsiameti poolt.

5.3. Võrguteenuse müügihinna muutustest teavitab Müüja Ostjat massiteabevahendite kaudu vastavalt õigusaktidega kehtestatud etteteatamisajale (Lepingu sõlmimise hetkel on etteteatamise aeg 3 kuud).

5.4. Ostjale liitumispunktis mõõdetud Võrguteenuse kogus perioodis võrdub läbi sama liitumispunkti Ostja poolt ostetud või tarbitud maagaasi kogusega.

5.5. Ostja ei tohi tarbida kokkulepitud Võrguühenduse maksimaalsest võimsusest suuremat võimsust.

5.6. Arvestuskuul Ostja poolt tarbitud Võrguteenuse kulu arvestuse aluseks oleva mõõteseadme (gaasiarvesti, leppekoguse mõõtja) näidu fikseerib Ostja ja edastab näidu Müüjale e-posti aadressile või telefoni teel hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu 1. tööpäeval.

5.7. Kui Ostja ei ole edastanud mõõteseadme näitu Lepingus ettenähtud tähtajaks, siis prognoositakse tarbimist võrdeliselt eelmiste perioodide tarbimisega (arvestades sesoonsete muutustega).

5.8. Müüja esitab Ostjale arvestuskuus tarbitud koguse kohta arve hiljemalt 7 tööpäeva jooksul peale arvestuskuu lõppu. 5.9. Arve tasumisel kasutab Ostja arvel märgitud viitenumbrit.

5.10. Maksetähtaja ületamisel on Müüjal õigus rakendada Lepingus kokkulepitud viivist (üldjuhul 0,05% iga viivitatud päeva eest). Viivist ei rakendata, kui Ostja ei ole temast olenemata põhjustel saanud arvet või ei ole saanud seda õigeaegselt või esitatud arve on ebaõige.

5.11. Kui Ostja ei nõustu esitatud arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teavitab ta sellest Müüjat kirjalikult enne maksetähtaja saabumist, põhjendades mittenõustumist.

5.12. Lepingu lõpetamisel või lõppemisel on Ostja kohustatud tasuma tarbitud Võrguteenuse koguse eest Lepingu lõpetamise hetkel fikseeritud näiduni.

5.13. Omavoliliselt tarbitud Võrguteenuse eest esitab Müüja arve Ostjale vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud seadusandlusele (maagaasiseadus §25).

5.14. Kui ostjal tekib ettemaks, jäetakse see järgmiste nõuete katteks. Ostja kirjalikul nõudmisel tagastab Müüja Ostjale ettemaksu 3 tööpäeva jooksul.

5.15. Kui Ostja ei tasu Võrguteenuse eest lepingus kokkulepitu kohaselt, on Müüjal õigus katkestada Ostjale Võrguteenuse osutamine seadusega sätestatud korras.

6. VASTUTUS

6.1. Ostja on kohustatud

6.1.2. teavitama Müüjat gaasiarvesti vigastustest, riketest, kahjustusest, hävimisest, kaotsiminekust või kahtlusest näidu õigsuses; 6.1.3. tagama gaasiarvesti nõuetekohase paigaldamise ja taatlemine ning lubama Müüja esindajal kontrollida gaasiarvestit ja selle näitu eelnevalt kokkulepitud ajal;

6.1.4. tagama tarbimiskohas paiknevate gaasipaigaldiste ohutu kasutamine nii, et ei tekiks ohtu inimestele ja varale ning ümbritsevale keskkonnale;

6.1.5. säilitama liitumispunkti märgistatuse ja tagama juurdepääsu liitumispunktile, märgistatuse hävimisel või kadumisel teatama sellest koheselt Müüjale;

6.1.6. teavitama Müüjat kinnistu omaniku ja/või arvestuse ja arvlemise aluseks olevate andmete muutumisest.

6.2. Müüja on kohustatud

6.2.1. kindlustama Ostja nõudel Võrguühenduse katkestamise hädaolukorras vastavalt tehnilistele võimalustele. Hädaolukord on ootamatu sündmus, mis võib kahjustada/on kahjustanud gaasivarustussüsteemi töökindlust ja/või ümbritseva piirkonna ohutust;

6.2.2. märgistama liitumispunkti märketulba või –tahvliga; 6.2.4. andma Ostjale teavet arvlemise seisu ja andmete kohta;

6.2.5. teatama Ostjale oma ärinime ja muude rekvisiitide muutumisest.

7. VÕRGUÜHENDUSE KATKESTAMINE

7.1. Müüjal on õigus katkestada võrguühendus Ostjale:

7.1.1. ette teatamata, kui on ohustatud inimeste elu, tervis, vara või keskkond;

7.2. viivitamata, kui Ostja kasutab Võrguteenust omavoliliselt, on rikkunud gaasiarvestit või takistab muul viisil tarbitava Gaasi mõõtmist (maagaasiseadus §26);

7.3. teavitades eelnevalt Ostjat 7 (seitse) kalendripäeva ette, ajavahemikus 1.oktoober kuni 1.mai 90 (üheksakümmend) päeva möödumisel teate saamisest;

7.3.1. kui Ostja gaasipaigaldised halvendavad teiste tarbijate Gaasiga varustamist või gaasivõrgu tehnilisi parameetreid;

7.3.2. on takistatud võrguettevõtja ligipääs tarbija omandis või valduses oleval territooriumil asuvale mõõtesüsteemile selle kontrollimiseks või asendamiseks või tarbijapaigaldise käitamiseks vajalike tööde tegemiseks;

7.3.3 on rikutud käesolevas Lepingus või Küttegaasi ohutuse seaduses sätestatud tingimusi;

7.4. ajutiselt katkestada Võrguteenust või vähendada Gaasi tarnet, kui see on vältimatu gaasijaotusvõrgu ja gaasiseadmete korrashoiuks või uue tarbija ühendamiseks. Võrguteenuse planeeritud katkestamisel tegutseb Müüja nii, et katkestus on võimalikult lühiajaline ja häirib võimalikult vähe tarbijaid;

7.5. nõuda Ostjalt võrguühenduse katkestamise ja taasühendamisega seotud kulude tasumist, kui võrguühendus oli katkestatud Ostja nõudel;

7.6. Käesoleva Lepingu punktis 7.3.1. kuni 7.3.3. sätestatud põhjustel katkestatud võrguühendus ja gaasivarustus taastatakse pärast seda, kui tarbija on tasunud katkestamis- ja taasühendamiskulud.

8. LEPINGU KEHTIVUS, LÕPETAMINE JA ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

8.1. Leping jõustub allakirjutamise momendist ja kehtib Lepingus märgitud tähtajani. Kui tähtaega pole märgitud, siis tähtajatult kuni Lepingu ülesütlemiseni või lõppemiseni muul alusel.

8.2. Leping tühistab kõik Poolte vahelised varasemad kokkulepped Võrguteenuse osutamise kohta Lepingus nimetatud tarbimiskoha suhtes.

8.3. Lepingut võib peatada poolte kokkuleppel. 8.4. Leping lõpeb:

8.4.1. Ostja soovil teatades sellest Müüjale kirjalikult vähemalt 15 päeva ette; 8.4.2. poolte kirjalikul kokkuleppe;

8.4.3. Lepingu ülesütlemisel lepingus ja õigusaktides nimetatud põhjustel ühe poole kirjaliku avalduse alusel; 8.4.4. Ostja surma korral;

8.4.5. tarbimiskoha ja võrguühenduse hävimisel;

8.4.6. Müüjal on õigus Leping lõpetada seadusega sätestatud korras.

8.5. Lepingu lõpetamise päevale eelnev kuupäev on Ostja viimane Võrguteenuse osutamise päev, kui Pooled ei lepi kokku teisiti.

8.6. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused tuleb Poolte vahel lahendada läbirääkimiste teel. Mitteõnnestumise korral lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.

8.7. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.