Liitumistasu arvutamise metoodika

Vastavalt Maagaasiseaduse § 20 on Võrguettevõtjal õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu. 
Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks tagatud konkreetseks liitumiseks vajalike põhjendatud kulutuste katmine, muu hulgas:
investeeringud, sealhulgas mõõtesüsteemi väljaehitamine; 
keskkonnanõuete täitmine; 
kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine. 

Liitumistasu suuruse arvutab võrguettevõtja, lähtudes liitumistasu arvestamise metoodikast. 

Võrguettevõtja peab kooskõlastama liitumistasu arvestamise metoodika Konkurentsiametiga.

Konkurentsiameti otsus nr 7.1-5/13-001 08.04.2013 artikli lisas.