Kooskõlastamine (projekteerijale)

Enne projektlahenduse kooskõlastuse vormistamist tuleb esitada terviklik projektlahenduse dokumentatsioon läbivaatamiseks digitaalselt: seletuskiri koos tiitellehe ja sisukorraga PDF-formaadis, joonised PDF- ja DWG-formaadis. 

Nõuded digitaalselt esitatavale projektdokumentatsioonile leiate siit.


Projektdokumentatsioon ja kooskõlastustaotlus esitada digitaalselt allkirjastatult.

Taotlus koos projektdokumentatsiooniga saata  e-posti aadressile projekt@evg.ee. Materjalide e-posti tee edastamisel jälgige, et ühe e-kirja infomaht ei ületaks 20 MB.
 
Kui projektdokumentatsiooni materjale ei ole võimalik mingil põhjusel esitada digitaalselt allkirjastatult ja e-posti teel siis tuleb esitada dokumentatsiooni materjalid paberkandjal. Projektlahenduse läbivaatamiseks ning kooskõlastuse vormistamiseks esitada projektlaheduse dokumentatsioon paberkandjal kahes eksemplaris, millistest üks jääb Esmar Gaas OÜ-le. Kooskõlastuse vormistamisel esitatav projektlahenduse dokumentatsioon peab olema terviklik ning allkirjastatud kõigi kirjanurgas toodud isikute poolt.

Projektdokumentatsiooni materjalid paberkandjal koos kooskõlastustaotlusega  võib kooskõlastuse vormistamiseks esitada:
  • posti teel, aadressile
    Esmar Gaas OÜ
    Rohuneeme tee 12
    Haabneeme 74001
    Viimsi;
  • Esmar Gaas OÜ klienditeenindusele.

Projektlahenduse kooskõlastus kehtib kaks aastat.

Projektlahenduse kooskõlastamine Esmar Gaas OÜ poolt on tasuline teenus ning tasu suurusega on võimalik tutvuda siin.

Kui kooskõlastamiseks esitatud projektdokumentatsioon on puudulik, ei vasta esitatud nõuetele või avaldus kooskõlastuse saamiseks ei ole esitatud nõuete kohaselt on Esmar Gaas OÜ-l õigus keelduda projektdokumentatsiooni läbivaatamisest ja kooskõlastamisest.
Projektlahenduste kooskõlastamine toimub vastavalt Esmar Gaas OÜ juhataja korraldusele 02.01.2013.a. nr. EG-13/02. Korralduse terviktekstiga võite tutvuda siin.